Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Tabelgegevens filteren

1. Leerdoel

De student moet de gegevens in een MS Excel-tabel tijdelijk kunnen beperken door deze op verschillende wijzen te filteren.

2. Werkwijze

Om snel enkel de gegevens uit de gehele MS Excel-tabel te selecteren die aan een bepaalde voorwaarde voldoen, kan onderstaande werkwijze worden gevolgd. Wanneer je tabelgegevens filtert, kan je de uitkomst van gefilterde gegevens (de subset) kopiëren, doorzoeken, bewerken, opmaken, in een grafiek zetten en afdrukken.

 1. Zorg ervoor dat je de MS Excel-tabel zoals uitgelegd op de vorige webpagina hebt ingevoegd in je bestand 'Oefening_tabel.xlsx'

 2. Bemerk dat achter elke koptekst een knop 'Filteren' (icoon met neerwaartse, zwarte pijl) wordt getoond. Met behulp van deze knoppen kan je de gegevens in de tabel filteren of sorteren.

2.1. Enkelvoudige zoekvoorwaarden

 1. Klik bij wijze van voorbeeld op de filterknop naast de veldnaam 'Geslacht' en vink in het vervolgmenu enkel de optie 'V' aan en klik op de knop 'OK'.

 1. Daardoor worden enkel de gegevens (cases) van de vrouwelijke studenten getoond.

 2. Bemerk dat de filterknop wijzigt in , om aan te geven dat de tabel op basis van deze kolom gefilterd is.
 1. Klik vervolgens bij wijze van voorbeeld op de filterknop naast de veldnaam 'Afstudeerrichting' en selecteer in het rolmenu de optie 'PW': enkel de gegevens van vrouwelijke studenten in de afstudeerrichting 'PW' worden getoond.

 1. Klik tenslotte op de filterknop naast de koptekst 'Jaar' en selecteer enkel studenten uit het derde jaar.

Bemerk dat naar mate je méér filters instelt, er steeds minder cases (ook wel 'records' genoemd) worden getoond. De opeenvolgende filters werken dus cumulatief.

Dit wil zeggen dat in voorgaand voorbeeld eigenlijk volgende filteropdracht werd ingesteld:

 1. selecteer enkel de cases waarvoor voor de variabele 'Geslacht' de waarde 'V' werd ingevoerd

 2. en daarenboven voor de variabele 'Afstudeerrichting' de waarde 'PW' werd ingevoerd

 3. en daarenboven voor de variabele 'Jaar' de waarde '3' werd opgegeven.

Enkel de cases die gelijktijdig aan AL deze voorwaarden voldoen worden daardoor uitgefilterd.

2.2. Filters opheffen

 1. Om opnieuw alle gegevens in de lijst te tonen: klik op de filterknop naast de veldnamen waarvoor eerder een filter werd ingesteld ('Geslacht' en 'Afstudeerrichting') en vink telkens in het vervolgmenu de optie 'Alles selecteren' aan. Klik vervolgens op 'OK'.

 1. Een alternatieve werkwijze om een filter op te heffen bestaat er in om in het vervolgmenu de menuoptie 'Filter uit XXX wissen' te selecteren (waarbij 'XXX' staat voor de betreffende koptekst).

 1. Een snellere werkwijze om opnieuw alle gegevens in de tabel weer te geven (en dus alle ingestelde filters meteen uit te zetten) bestaat er in om in het lint:

  1. het tabblad 'Gegevens' aan te klikken

  2. en vervolgens in de groep 'Sorteren en filteren' op de opdrachtknop 'Filters wissen' te klikken .

2.3. Uitgebreide zoekvoorwaarden opstellen

Stel dat je een overzicht wil maken waarin enkel de studenten, die afkomstig zijn van de provincies Limburg of Antwerpen, zijn opgenomen. Daartoe moeten meerdere zoekvoorwaarden gelijktijdig op één enkel veld (variabele) worden toegepast.  MS Excel voorziet daartoe in het vervolgmenu van de filterknoppen in een menuoptie die een speciaal dialoogvenster opent.

Afhankelijk van de aard van de gegevens die in de kolom werden ingevoerd en afhankelijk van de celeigenschappen, die voor de waarden in een kolom werden ingesteld, wordt deze menuoptie anders benoemd en verschijnt tevens een aangepast dialoogvenster bij het aanklikken van deze menuoptie.

Zo toont het vervolgmenu de menuoptie 'Getalfilters' wanneer zich in de betreffende kolom getallen bevinden, die bij het aanklikken in een daaropvolgend menu een lijst met vergelijkingsoperatoren toont.

Wanneer de gepaste operator wordt aangeklikt, kom je in een dialoogvenster 'Aangepast Autofilter' terecht, waarin je een meervoudige zoekopdracht kan definiëren. In dit voorbeeld kan je aldus een 'Getalfilter' definiëren.

Naast 'Getalfilters' kent Excel ook nog andere meervoudige filters die op gelijkaardige wijze kunnen worden ingesteld: Tekstfilters, Datumfilters, ... zelfs kleurenfilters.

Binnen het kader van dit zelfstudiepakket voor basisvaardigheden MS Excel, beperken we ons tot de drie onderstaande filters.

2.3.1. Getalfilters

Onderstel dat we in de tabel van het bestand 'Oefening_tabel.xlsx' een filter willen bouwen, die enkel de studenten toont met een stagequotering voor een stage in het tweede jaar:

Aldus worden twee groepen studenten uitgefilterd: zij die eerder een zwakke tweedejaarsstage achter de rug hebben en zij die slagen met onderscheiding. Dat gaat als volgt.

 1. Klik op de filterknop naast de koptekst 'Stagequotering 2'

 2. Vermits de waarden in deze kolom (decimale) getallen betreft - omdat we dit eerder hebben ingesteld - verschijnt in het vervolgmenu de optie 'Getalfilters'.
  Klik op de menuoptie 'Getalfilters'.

 3. Om de eerste groep studenten, met een quotering kleiner dan 12, uit te filteren, klik je in het daaropvolgende menu op de menuoptie 'Kleiner dan...'

 1. Daardoor verschijnt het dialoogvenster 'Aangepast AutoFilter' waarin de zojuist gemaakte selectie reeds is ingevuld

 1. Klik naast keuzelijst voor de vergelijkingsoperator de keuzelijst voor opgave van de waarde open en selecteer in dit voorbeeld de waarde 12,0

 1. Vermits we zowel de groep studenten met een score kleiner dan 12, als deze met een score groter of gelijk aan 14 willen selecteren, klikken we in dit voorbeeld op het keuzerondje 'Of' (zie nummer 6 in onderstaande figuur).

 2. Om de groep van studenten met een quotering groter of gelijk aan 14 uit te filteren:

 1. Klik tenslotte op de knop 'OK' om het resultaat van deze meervoudige filter te bekijken

 1. Om het resultaat wat overzichtelijker weer te geven en de twee groepen meteen te kunnen onderscheiden van elkaar, klik je andermaal op de filterknop naast de koptekst 'Stagequotering 2' en kies je voor de menuoptie 'Sorteren van laag naar hoog'

Het resultaat:

2.3.2. Tekstfilters

Terug naar ons voorbeeld van daarstraks: stel dat je een overzicht wil maken waarin enkel de studenten, die afkomstig zijn van de provincies Limburg of Antwerpen, zijn opgenomen.

Om de zojuist ingestelde filter en sortering te verwijderen en weer alle cases (studenten) in beeld te krijgen, kies je voor één van de hoger in deze pagina besproken werkwijzen.

 1. Klik daarna op de filterknop naast de koptekst 'Provincie'

 1. Kies in het rolmenu de optie 'Tekstfilter', waardoor het dialoogvenster 'Aangepast Autofilter' wordt geopend. De optie 'Tekstfilter' verschijnt in dit geval, omdat de waarden in de kolom 'Provincie' provincienamen betreffen (en dat zijn dus teksten).

 1. Kies in dit geval voor de optie 'Is gelijk aan...' als operator. In dit voorbeeld is 'begint met' een geldig alternatief.

 1. Tik in het invoerveld rechts de zoekterm 'Limburg' of 'Lim*' waarbij de asterisk als 'jokerteken' wordt gebruikt.  Je kan de naam Limburg eveneens selecteren door het rolmenu van de zoekterm te openen.

Met 'jokerteken' wordt bedoeld dat, wanneer een asterisk '*' wordt ingevoerd in een woordreeks, alle mogelijke verschillende 'uitgangen' van de woordreeks worden opgezocht.  In dit geval dus zowel 'Limburg', 'Limburger', 'Limburgse'.

Het invoeren van het jokerteken '?' zorgt er dan weer voor dat alle woordreeksen, waarin enkel het karakter aangegeven met het vraagteken verschilt, worden opgezocht.  Bijvoorbeeld: 'm?n' zoekt alle woordreeksen op als 'man', 'men', 'min', ...

 1. Kies in het rolmenu van de tweede zoekvoorwaarde 'begint met' of 'is gelijk aan' als operator en voer 'Antwerpen' in als zoekterm.

 2. Vermits studenten afkomstig uit één van beide provincies moeten worden opgezocht, worden beide zoekvoorwaarden met elkaar verbonden met 'Of', dat daartoe kan worden gemarkeerd met een keuzerondje. 

 1. Vergis je niet! De uitdrukking 'OF' betekent dat studenten ofwel uit de provincie 'Limburg' ofwel uit de provincie 'Antwerpen' afkomstig moeten zijn.  De uitdrukking 'EN' betekent daarentegen in dit geval dat studenten uit de provincie 'Limburg afkomstig moeten zijn en daarenboven uit de provincie 'Antwerpen'.  En dit is uiteraard in dit geval onmogelijk, omdat elke student slechts uit één enkele provincie afkomstig kan zijn.

 2. Klik op 'OK' om de selectie te maken.

2.3.3. Kleurenfilters

Eerder werd uitgelegd dat met behulp van de functie 'Voorwaardelijke opmaak' een cel kan worden opgemaakt met een bepaalde kleur, afhankelijk van de waarde in de cel. Op deze kleuren kan eveneens een filter worden toegepast.

Bij wijze van voorbereiding geef je de cellen in de kolom 'Stage-gemiddelde' volgende kleuren mee:

Wanneer je hiermee klaar bent, dan gaat het filteren op basis van de celopmaak als volgt.

Onderstel dat we enkel de studenten met een 'Voldoende' gemiddelde stagequotering (geel) willen opzoeken.

 1. Klik op filterknop naast de koptekst 'Stage-gemiddelde'

 2. Klik op 'Filteren op kleur'

 3. Klik onder de titel 'Filteren op celkleur' op de gele 'knop'

Het resultaat:

Let wel: je kan met de 'Kleurenfilter' niet filteren op meer dan één kleur. Je kan in ons voorbeeld dus niet filteren op de geelkleurige en groenkleurige stagegemiddelden tegelijkertijd.

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'tabel filteren'.